Savannah Sand Gnats hold job fair

Savannah Sand Gnats hold job fair