Savannah Impact Program Internship Program enters third year

Savannah Impact Program Internship Program enters third year