Doc Mishler visits Savannah while raising awareness for hungry children

Doc Mishler visits Savannah while raising awareness for hungry children