Savannah Civic Center holds annual Black Heritage Grand Festival Day

Savannah Civic Center holds annual Black Heritage Grand Festival Day