Yom HaShaoh observance in Savannah

Yom HaShaoh observance in Savannah