Savannah prepared if tragedy strikes

Savannah prepared if tragedy strikes