Historic Savannah church vandalized

Historic Savannah church vandalized