Vidalia bike shop, customers help Savannah homeless

Vidalia bike shop, customers help Savannah homeless