City of Savannah votes to renew end gun violence initiative.

City of Savannah votes to renew end gun violence initiative.