Tim's Take: The return of Savannah Grey brick

Tim's Take: The return of Savannah Grey brick