City of Statesboro to vote on millage increase

City of Statesboro to vote on millage increase