Savannah City Council votes unanimously to ask state to rename the Talmadge Bridge

Savannah City Council votes unanimously to ask state to rename the Talmadge Bridge