South Effingham 28 vs. Statesboro 17

South Effingham 28 vs. Statesboro 17