Hanahan 21 vs. Bluffton 22

Hanahan 21 vs. Bluffton 22