Savannah Irish Festival kicks off St. Patrick's Day festivites

Savannah Irish Festival kicks off St. Patrick's Day festivites