Savannah Music Festival kicks off

Savannah Music Festival kicks off