Good News: Sorority donates fans to senior citizens

Good News: Sorority donates fans to senior citizens