Savannah hip-hop station celebrates community, local listeners

Savannah hip-hop station celebrates community, local listeners