Harlem Globetrotters put on show at Savannah Civic Center

Harlem Globetrotters put on show at Savannah Civic Center