Tim LIVE: Savannah hockey 'Name Your Team' contest

Tim LIVE: Savannah hockey 'Name Your Team' contest